Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władyslawa Jagiełły w Tuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.sp1tuszyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest mgr Bogumiła Lolo , adres e-mail: jedynka@sp1tuszyn@gmail.com , telefon: 426143002.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Piotrkowskiej. Nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto od strony parkingu przy hali sportowej znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

Dostosowanie korytarzy

Budynek składa się z trzech kondygnacji (parter, I i II piętro), do których prowadzą jedynie schody.

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek nie posiada pochylni.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Obok budynku szkoły znajduje się parking dla samochodów.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bogumiła Lolo
Ilość wyświetleń: 172
22 września 2020 20:24 (Bogumiła Lolo) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 14:52 (Bogumiła Lolo) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
22 września 2020 14:51 (Bogumiła Lolo) - Aktualizacja deklaracji dostepności.